FELHASZNÁLÁSI ÉS JOGI NYILATKOZAT

 

Felhasználási feltételek - Általános bevezetés

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Lactalis Hungária Kft. (székhely: 1139 Budapest, Forgách u. 9/b, cégjegyzékszám: 01-09-877110, adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-66036/2013.) kezeli (továbbiakban: „Üzemeltető”).

Jelen webhely kizárólag a Magyarországon élő személyek részére készült, így a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

A webhely megnyitásával Ön elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a webhelyet. Az Üzemeltető cégeinek egyéb webhelyei eltérő feltételekkel működhetnek, így az egyes webhelyekre vonatkozó feltételeket külön el kell olvasni.

Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait, az Üzemeltető vagy annak kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

Önnek jogában áll a webhely egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. Az Ön által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright © Lactalis Hungária Kft. Minden jog fenntartva.

Előzetes írásbeli jóváhagyásunk nélkül Önnek tilos:

1) kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely részét (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő márkákat; és

2) módosítani a webhelyet (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba vagy harmadik fél webhelyébe).

Tartalom

A jelen webhely tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze. A webhely azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik. Az Üzemeltető nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

A webhelyen szereplő információk egyike sem jelent felhívást az Üzemeltető bármely tagvállalatába történő befektetésre, és nem használható alapként semmilyen befektetési döntéshez.

Felelősség

A törvény által megengedett mértékig az Üzemeltető – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait, vezetőit és alkalmazottait – ezennel kizár minden felelősséget a webhely Ön általi használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:
- az Ön bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a webhelyen közzétett információ ösztönözte Önt;
- a webhely használatának lehetetlensége; és
- a webhelyen szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Az előző bekezdésben tárgyalt korlátozások nem érvényesek, ha és amennyiben a kár, haláleset vagy személyi sérülés az Üzemeltető – ideértve annak kapcsolt vállalkozásait és vezetőit – szándékos cselekedetének, mulasztásának vagy súlyos gondatlanságának a következménye.

A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek

A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. RSS feed, külső blogok, hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Üzemeltetőnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk. Amennyiben az előbbiekben említett webhelyeken jogsértő tartalommal találkozunk, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy azt eltávolítsa vagy ne jelenítse meg a weboldalunkon.

Beágyazott webhely technológia

Jelen webhely a Youtube.com és flickr.com beágyazott lejátszó technológiáját használja. A jelen webhely használatával Ön elfogadja a webhely használatának feltételeit. Azzal, hogy tartalmat továbbít a jelen webhelyre a youtube.com és/vagy a flickr.com webhelyen keresztül, Ön a youtube.com használatának feltételeit (http://www.youtube.com/t/terms) és/vagy a flickr.com használatának feltételeit (http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/utos-173.html) is elfogadja.

Beküldött információ

Ha Ön bármilyen információt, ételreceptet vagy anyagot küld nekünk, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt, ételreceptet és anyagot tetszésünk szerint, térítésmentesen felhasználhatjuk, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait.

Továbbá blogbejegyzésük megadásával a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy blogbejegyzéseik megjelenjenek a receptdoboz.hu oldalon és egy válogatás részévé váljanak.

Webhelyünk azon részein, ahol a webhely egyéb felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat nem ellenőrizzük, illetve nem kötelességünk az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállalunk az ilyen információkért. Fenntartjuk a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátásunk szerint szerkesszünk vagy eltávolítsunk webhelyünkről.

1. Tartalmi kikötések: csak ténylegesen elkészíthető, megfőzhető étel receptjét lehet beküldeni. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az ízlést sértő feltöltéseket kizárja.

2. Kizárólag eddig még máshol meg nem jelent, fel nem használt ételreceptet lehet beküldeni.

3. Az ételreceptet csak az töltheti fel, aki az ételreceptet kitalálta, megalkotta.

4. A Beküldő az ételrecept beküldésével igazolja, hogy semmilyen módon sem sérti harmadik személyek (személyiségi, szerzői stb.) jogait, és minden esetlegesen érintett 3. személytől rendelkezik megfelelő felhatalmazással a recept beküldésére. A Beküldő szavatolja, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely az Üzemeltetőt a felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná (így különösen, de nem kizárólagosan: semmiképpen sem küld be másoktól átvett, lemásolt, átdolgozott ételrecepteket).

5. Az 1-4. pontokban foglaltak betartásáért az ételreceptet Beküldő teljes körű anyagi felelősséggel tartozik úgy a Szervező, mint harmadik személyek felé. Az 1-4. pontban foglaltak Beküldő általi betartását az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni, és azok be nem tartásáért az Üzemeltető semmilyen módon sem felel.

6. Az ételreceptet Beküldő beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött ételrecept a nevének feltüntetésével felkerüljön a receptdoboz.hu internetes oldalra, egyúttal az Üzemeltetőre, mint felhasználóra ruházza visszavonhatatlanul, kizárólagosan, teljes körűen és korlátozásmentesen az ételreceptre vonatkozó valamennyi jogát, minden lehetséges felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján az Üzemeltető különösen, de nem kizárólagosan:

a. az ételreceptet korlátozásmentesen átdolgozhatja (így különösen, de nem kizárólagosan: jogosult az ételreceptet stilisztikailag, helyesírásilag, javítani, átdolgozni és illusztrációkkal ellátni), többszörözheti és terjesztheti (bármilyen reklámhordozón);

b. korlátozás nélkül jogosult az ételreceptre vonatkozó jogait harmadik személyekre átruházni, az ételreceptre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot engedélyezni;

c. korlátozás nélkül jogosult az ételreceptet bármilyen adathordozón, módon rögzíteni és átmásolni (kép-, hangfelvétel, számítógép, elektronikus adathordó stb.).

d. Az Üzemeltetőt ezen jogok területi (akár külföldön is) és időbeli korlátozás nélkül illetik meg. Az Üzemeltetőt a felhasználás módját és mértékét illetően sem köti korlát.

7. A Beküldő kijelenti, hogy az ételrecepttel kapcsolatos jogoknak az általa történő átengedése és az ételrecept végleges átadása az Üzemeltető részére ingyenesen történik.

8. A Beküldő tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetőt nem terheli hasznosítási kötelezettség az ételrecepttel kapcsolatban.

9. A Beküldő az ételrecept beküldésével hozzájárul ahhoz is, hogy a

Szervező arra irányuló felszólítása esetén aláírja a jelen Jogi nyilatkozatban foglaltakkal azonos tartalmú megállapodást; az aláírás bármilyen okból történő elmaradása pedig semmilyen körülmények között nem jelenti a jelen Jogi nyilatkozatban foglaltak el nem fogadását.

Amennyiben a foganatosított elővigyázatosságok ellenére az Üzemeltető tudomást szerez egy tartalom jogtalan használatáról, törvénytelen vagy becsmérlő jellegéről, akkor azt haladéktalanul eltávolítja anélkül, hogy az bármilyen jogcímen felvetné felelősségét.

Másfelől, Önnek tartózkodnia kell olyan cselekedetek folytatásától, melyek sértik a közrendet vagy a jó erkölcsöt, melyek az emberiség elleni bűntetteket pártolják, melyek népirtások tagadását jelentik, melyek erőszakra, rasszista gyűlöletre vagy pornográfiára, nevezetesen gyermekpornográfiára, rágalmazási, sértegetési, fenyegetési, zsarolási, zaklatási tettekre vagy a magánéletet vagy az emberi méltóságot sértő tettekre való buzdítást alkotnak; tartózkodnia kell attól, hogy bármilyen módon veszélyeztesse a kiskorú felhasználókat, hogy arra buzdítsa őket, hogy bármely módon veszélybe sodorják magukat; továbbá attól, hogy továbbítson, terjesszen, kiadjon, közzétegyen vagy elérhetővé tegyen bármely olyan tartalmat, amely – anélkül, hogy a felsorolás teljes körű lenne – bűntettek vagy szabálysértések megvalósítására, bizalmas pénzügyi információk vagy álhírek terjesztésére buzdítanának, ugyanígy bármilyen olyan tartalmat, amely a törvény által tiltott vagy harmadik fél jogait sértő tárgyak és/vagy művek, szoftverek, tartalmak ábrázolását vagy eladásra való felkínálását célozzák.

Az Üzemeltető megkülönböztetett figyelmet fordít a Weboldalon elhelyezett felhasználói tartalmakra. A felhasználói tartalmakat a feltöltésük után az Üzemeltető szerkesztősége átolvassa, szerkeszti és dönt arról, hogy azt a Weboldalon megjeleníti-e. A recept beküldését követően annak szerkesztésére már csak az Üzemeltetőnek van módja, Önnek nem. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy módosítsa, áthelyezze és/vagy törölje a felhasználói tartalmakat előzetes értesítés nélkül, s anélkül, hogy Önt bármilyen kártalanítás illetné meg. Az Üzemeltető nem garantálja a receptek, trükkök és fortélyok pontosságát, sem pedig azt, hogy a beküldött recepteket közzé is teszi. Következésképpen, az Üzemeltető nem garantálja a Weboldalon megjelentetett receptek sikerét, sem a trükkök és fortélyok hatékonyságát.

Valamennyi felhasználói tartalom a szerzőjének felhasználónevével együtt kerül közzétételre.

Adatvédelem

A jelen webhelyen keresztül megadott személyes adatok, például név és e-mail cím használata teljes mértékben az adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen:
ugyfelszolgalat@receptdoboz.hu

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben.

A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely Ön általi használatára a Magyar Köztársaság jogrendje vonatkozik.

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános bevezetés

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) az Lactalis Hungária Kft. (székhely: .1139 Budapest, Forgách u.9/b, cégjegyzékszám: 01-09-877110, adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-66036/2013.) kezeli (továbbiakban: „Üzemeltető”).

Elköteleztük magunkat az Ön személyes adatainak védelme mellett. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismerteti az általunk a jelen webhelyen összegyűjtött információk típusát és azt, hogy milyen módon használjuk és védjük ezeket az adatokat. A Nyilatkozatból azt is megtudhatja, mit kell tennie, ha nem szeretné, hogy webhelyünk felkeresésekor mentsük személyes adatait, illetve ha módosítani kívánja a már rendelkezésünkre bocsátott adatokat.

A webhelyen más speciális adatvédelmi rendelkezéseket is találhat, melyek jelen adatvédelmi nyilatkozattól eltérő rendelkezéseket is tartalmazhatnak.

Az Ön személyes adatainak jelen Nyilatkozat szerinti kezelésének jogalapja az Ön beleegyező nyilatkozata, melyet bármikor visszavonhat.

Tartalomjegyzék

1. Milyen adatokat gyűjtünk, és milyen módon használjuk fel ezeket?
2. Kinek adhat át az Üzemeltető személyes adatokat?
3. Milyen egyéb típusú információt gyűjtünk?
4. Hogyan védi az Üzemeltető a személyes adatok biztonságát?
5. Mik az Ön jogai?
6. Módosítható ez az Adatvédelmi Nyilatkozat?
7. Kihez fordulhat kérdéseivel és kéréseivel?

1. Milyen adatokat gyűjtünk, és milyen módon használjuk fel ezeket?

„Személyes adatokon” azt az Öntől begyűjtött információt értjük, melynek alapján az Ön személye azonosítható. Ez rendszerint az Ön neve, lakcíme, telefonszáma, hitelkártyaadatai, e-mail címe, kora, neme és családi állapota, de egyéb információk is ide tartozhatnak, többek között az Ön vásárlási szokásaira, preferenciáira és életmódjára (pl. kedvteléseire és érdeklődési körére) vonatkozóan. Biztosítjuk arról, hogy webhelyünk felkeresése során nem gyűjtünk be személyes adatokat Önre vonatkozóan, hacsak Ön ezeket az adatokat nem adja meg önként.

A webhely egyes részein személyes adatokat kérünk Öntől. Ezeket az adatokat a webhelyen ismertetett célokra használjuk fel. Az Ön által megadott adatokat határozatlan ideig kezeljük. A személyes adatok jellemző felhasználási módjai:

(i) Az Ön kérdéseinek megválaszolása

Ha Ön bizonyos nekünk címzett kérdéseivel együtt (pl. cégünkre, annak termékeire, szolgáltatásaira vagy ezek minőségére és elérhetőségére vonatkozóan) küld nekünk személyes információt, ezeket az adatokat az Ön kérdésének megválaszolására használjuk fel. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy személyes adatait megosszuk az Üzemeltető vagy harmadik fél adatfeldolgozóival (lásd még lejjebb a 2. kérdést).

(ii) Promóciós részvétel

A promócióra való jelentkezéskor megadott személyes adatokat felhasználhatjuk a promóció lebonyolításának céljaira az adott promóció ismertetett szabályainak megfelelően. A promóció lebonyolításával harmadik feleket is megbízhatunk, és így előfordulhat, hogy ezek számára hozzáférhetővé válnak az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok (lásd még lejjebb a 2. kérdést).

(iii) Szerződés/rendelés teljesítése

Az áru vagy szolgáltatás rendelésekor megadott személyes adatait felhasználhatjuk az adott rendelés teljesítésére. Előfordulhat, hogy az adatokat harmadik felekkel, például a kártyás fizetési szolgáltatóval vagy az áruszállítóval is meg kell osztanunk (lásd még lejjebb a 2. kérdést).

(iv) Jövőbeni direkt marketing

Amennyiben Ön kiválasztja azt a lehetőséget, hogy szeretne e-mailben és/vagy SMS-ben ilyen anyagot kapni, időnként tájékoztatást és/vagy ajánlatokat küldünk Önnek azokról a termékekről és/vagy szolgáltatásokról, amelyek véleményünk szerint számot tarthatnak az Ön érdeklődésére. Ha Ön beleegyezik, adatait az Üzemeltető egyéb cégeivel és további gondosan válogatott cégekkel is megoszthatjuk, illetve átadhatjuk nekik, hogy e cégek termékeikre/szolgáltatásaikra vonatkozó tájékoztatást és/vagy ajánlatot küldhessenek Önnek, ahogy ez az Ön adatainak begyűjtésekor meg lett határozva. Emellett ha Ön beleegyezik személyes adatait felhasználhatjuk arra is, hogy postai úton tájékoztatást és/vagy ajánlatot küldjünk Önnek termékeinkről és/vagy szolgáltatásainkról.

2. Kinek adhat át az Üzemeltető személyes adatokat?

Esetenként harmadik felek is bevonhatók a webhelyeinken összegyűjtött információk – köztük az Ön személyes adatainak – feldolgozásába vagy elemzésébe. Például a webhely kezelője vagy fenntartója (adatfeldolgozó) egy erre szakosodott IT-szolgáltatóiroda lehet, a promóciók lebonyolítását pedig egy reklámügynökségre (WONDERDUCK AGENCY ZRT.  1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 26-28) bízhatjuk, utóbbi esetben az Ön megadott adatainak továbbítására kerül sor. Emellett, ha Ön terméket vagy szolgáltatást rendel tőlünk, megoszthatjuk személyes adatait a szállítókkal és más harmadik felekkel, hogy ezzel lehetővé tegyük az adott termék vagy szolgáltatás kifizetését és leszállítását. Ezeket a szállítókat és egyéb harmadik feleket szerződés kötelezi arra, hogy az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott módon használják fel.

Valamennyi harmadik fél kizárólag a fent említett célokra használhatja fel a neki átadott személyes adatokat. A személyes adatok mindennemű egyéb felhasználása tilos.

Végezetül figyelmeztetjük, hogy személyes adatai kiadhatók, amennyiben ezt a törvény, házkutatási parancs, bírósági idézés, bírósági végzés vagy hasonló rendelkezés megköveteli.

3. Milyen egyéb típusú információt gyűjtünk?

Bizonyára hallott már a cookie-król; ezeket a fájlokat vagy információkat a böngésző menti az Ön számítógépének merevlemezére. A webhelyünkön tett látogatása során alkalmazhatunk cookie-kat vagy hasonló eszközöket adatgyűjtésre, például a webhelyünk Ön által felkeresett részeire vagy a webhelyünkön keresztül igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozóan. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy webhelyünket és termékeinket a lehető legtökéletesebben az Ön érdeklődéséhez és igényeihez igazítsuk. A cookie-k továbbá segíthetnek az Ön webhelyünkön végzett jövőbeli tevékenységének felgyorsításában.

Önnek lehetősége van a cookie-k elfogadására vagy elutasítására a böngészője beállításainak módosításával. A cookie-k letiltása esetén azonban előfordulhat, hogy webhelyünk bizonyos interaktív funkcióit nem tudja majd használni.

A cookie-k kezelésének számos különböző módja van. Amennyiben Ön több számítógépet használ különböző helyszíneken, ellenőriznie kell, hogy mindegyik böngésző cookie-beállításai megfelelnek-e az Ön igényeinek. Böngészője cookie-mappájából egyszerűen törölheti a telepített cookie-kat. Microsoft Windows Explorer használata esetén például nyissa meg a Windows Intézőt; kattintson az eszköztárban a „Keresés” gombra; a „Mappák és fájlok" keresőmezőbe írja be a „cookie” szót; a „Keresés helye” mezőben válassza a „Sajátgép” elemet; kattintson a „Keresés most” gombra; kattintson duplán a talált mappákra; jelölje ki bármelyik cookie-fájlt, és nyomja meg a Delete billentyűt. Ha nem Microsoft Windows Intézőt használ, a cookie-mappa megtalálásához válassza ki a „Súgó” funkció cookie-kkal foglalkozó témakörét.

A webhelyünkön végzett statisztikai méréseket felhasználhatjuk a webhely-látogatási élmény személyre szabására, valamint – névtelenül és összesítve – a webhely használatával kapcsolatos statisztikák kiértékelésére. Az Ön számítógépére vonatkozó információk, pl. az IP-cím, az internetböngésző és operációs rendszer típusa ugyancsak begyűjthetők.

4. Hogyan védi az Üzemeltető a személyes adatok biztonságát?

Az Üzemeltető biztosítja a megfelelő technikai és szervezeti hátteret az Ön személyes adatainak elveszítés és bármilyen fajta jogosulatlan felhasználás elleni védelme érdekében.

5. Mik az Ön jogai?

Önnek joga van ahhoz, hogy adatokat kérjen a cégünk által az Önről tárolt valamennyi személyes információ jellegéről. Az Üzemeltető négy héten belül (írásban) válaszol ezekre a megkeresésekre. Ön kérheti továbbá személyes adatai kiegészítését, módosítását vagy törlését, illetve azt, hogy ne használjuk személyes adatait direkt marketing céljaira a következő címen: ugyfelszolgalat@receptdoboz.hu

Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat.

6. Módosítható ez az Adatvédelmi Nyilatkozat?

Az Üzemeltető fenntartja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért javasoljuk, hogy időnként újra látogasson el a Nyilatkozatot tartalmazó weblapra.

7. Kihez fordulhat kérdéseivel és kéréseivel?

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: ugyfelszolgalat@receptdoboz.hu

Egyéb rendelkezések

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatra és a személyes adatok felhasználására a Magyar Köztársaság jogrendje vonatkozik.